دانشکده (بخش) علوم انسانی
ردیف
گروه آموزشی
نام رشته تحصیلی
گرایش
مقطع تحصیلی
1
 
 
جغرافیا
آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)
آب وهوا شناسی شهری
کارشناسی ارشد
2
آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)
تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)
کارشناسی ارشد
3
آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)
گرایش آب وهوا شناسی کاربردی
کارشناسی ارشد
4
حقوق
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد
5
تاریخ
تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
تاریخ ایران اسلامی
کارشناسی ارشد
دانشکده (بخش) علوم پایه
ردیف
گروه آموزشی
نام رشته تحصیلی
گرایش
مقطع تحصیلی
6
شیمی
شیمی (آلی)
آلی
کارشناسی ارشد
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما